Pågående projekt

Vetenskap och kultur / Regional vetenskapskommunikation
Hallandsmodellen för en helt annorlunda vetenskapskommunikation. Projektet riktas till allmänheten men har även särskilda satsningar på vissa ungdomsgrupper. Det kan också ses som en utveckling av regional vetenskaps-/kunskapskommunikation utanför de traditionella arenorna. Region Halland medfinansierar med 160 000 kronor för 2011 och 183 000 kronor för 2012. Projektledare: Charlotte Sikö Helin

Måla för livet
Projektet har som mål att utveckla en modell för hur konst och bildskapande kan bli en resurs i halländsk äldreomsorg. Dessutom utveckla metoder för den praktiska verksamheten. Ett första steg är att i minst två kommuner och på ett antal institutioner pröva metoder och samla in resultat för att utveckla en sådan modell. I kommunerna skall beslut tas om att prova denna verksamhet och ett ekonomiskt avtal för kommunens åtagande upprättas. Chefer och personal skall ha avtalat att prova detta som en del i sitt arbete. Region Halland bidrar med 22 000 kronor till en förstudie. AF Kultur bidrar med medel för personal. Projektledare: Martin Odd. Projektanställd: Mia Lundqvist

Digitalisering för hembygdsrörelsen
Det finns oerhört stora samlingar av dokument av olika slag, inte minst fotografier, hos hembygdsföreningarna. projektet handlar om att underlätta för föreningar att göra sina dokument tillgängliga på webben. Detta underlättar stort för släktforskare och människor som intresserar sig för kulturarvet. AF bidrar med medel för personal. Projektledare: Kerstin Hultin. Projektanställd: Birgitta Djurberg.

Avslutade projekt

Vetenskap och Kultur
Verksamheten 2010 och 2011 är slutredovisad. Här kan du läsa slutrapporten.

Vetenskapskonserter
Vetenskapskonserter i Halland samt England 25-30 juli 2010 med ”The Science Concert”, vår Hallandsmodell av vetenskap och kultur. Arrangemangen är riktade till allmänheten och beskriver en ny metod inom folkbildningen där kultur och vetenskap går hand i hand. Region Halland bidrar med 29 000 kronor. Projektledare: Charlotte Sikö Helin
Slutrapport

När orden tar slut tar sången vid
Modern forskning visar att musik har en mycket stor vitaliserande effekt för personer med demens. Förklaringen är att musiken går in längs andra kanaler än språket och "startar upp" funktioner som annars lagts i träda. Vår musiker Jörgen Magnusson genomför årligen cirka 500 sångstunder till glädje för boende, personal och anhöriga på länets demensboenden. Detta möjliggörs genom en samverkan mellan Hallands bildningsförbund, Arbetsförmedlingen kultur, Region Halland och studieförbunden ABF och Vuxenskolan. Projektet fortsätter under 2009 och Hallands bildningsförbund arbetar för att detta ska bli en permanent del av halländsk demensvård.
Delrapport januari 2008

Att nå dementa med sång – en filmdokumentation
Med hjälp av filmaren Peter Reindl dokumenterade vi under våren 2008 musiker Jörgen Magnussons allsångsverksamhet i den halländska demensvården. Filmen kommer att distribueras under 2009 och kan beställas på telefon: 035-17 77 73. Projektet har finansierats av Region Halland. Projektledare: Martin Odd.

Halland i Universum
FN har proklamerat 2009 som det internationella Astronomiåret, IYA 2009, då det gått 400 år sedan Galileo Galilei utvecklade kikaren, med allt vad det skulle komma att innebära. Året uppmärksammas över hela världen och i Sverige har tillsatts en nationell grupp med uppgift att stimulera till engagemang. Genom projektet vill vi arrangera en serie publika aktiviteter på olika teman med medverkande från flera håll. Det handlar om små, lättplacerade, vandringsutställningar, offentliga föreläsningar, skolprogram, vetenskapscaféer, ”torgdagar”, experiment- eller pröva-pådagar, seminarier m m på olika teman inom astronomins ram. Projektet vänder sig till skolelever, studenter och medborgare i Halland. Under 2008 har det handlat om förberedelsearbete, år 2009 kommer att vara fyllt av aktiviteter av olika slag. Projektet präglas av en stor mängd ideellt arbete. Viktiga samarbetspartners är Länsmuséet i Halmstad, Musik i Halland och Högskolan i Halmstad. Region Halland bidrar med finansiering. Projektledare: Charlotte Helin.
Slutrapport

Sopoperan
På uppdrag av Halmstads Energi och Miljö, Stena Metall och Ragnsells stod bildningsförbundet för projektledare och producent för projektet under tiden 2008-04-07 – 2008-09-15. Projektledare: Björn Holmgren.

Musikteater från skrivbord till verkstad
Syftet med projektet var att finna en ny arbetsmodell för Hallands Bildningsförbund att genom workshops bearbeta ett manus, där regionens konstnärliga yrkesutövare utforskar och utvecklar de sceniska möjligheterna för ny musikteater i Halland. Region Halland har hjälpt till med finansieringen. Projektledare: Björn Holmgren.
Redovisning

Levande festival 2.0
På uppdrag av Halmstad&Co AB gjorde förbundet under 2008 en utredning inför Marinfestivalen i Halmstad 2009-2011. Utredningen har till stora delar genomförts av Martin Odd (vid sidan av hans tjänst som kulturförmedlare). Projektledare: Björn Holmgren.
Rapport

Klingande utbudsdag
Hösten 2008 genomfördes för första gången en klingande utbudsdag där våra beställare gavs möjlighet att provlyssna på ett urval av våra artister. Dagen genomfördes tillsammans med Musik i Halland och Region Halland hjälpte till med finansieringen. Projektledare: Martin Odd.

Gatuopera
Med hjälp av två professionella operasångare från London, med erfarenhet från utomhuskonserter på bl a Covent garden, ville vi nå många människor med operasång av hög kvalitet. Projektet genomfördes sensommaren 2008 och finansierades av Region Halland, Musik i Halland, Sopoperan, Halmstad kommun och Varbergs kommun. Projektledare: Björn Holmgren.
Redovisning av projektet

Bokmässa 2008
Mässan genomfördes i samarbete med Falkenbergs bibliotek, Regionbibliotek Halland och Hallands Släktforskarförening med stöd av Region Halland samt Studieförbundet Vuxenskolan. Projektledare: Gullvi Andreasson.

Säg det med toner
Genom ett samarrangemang mellan Hallands bildningsförbund, Musik i Halland, ABF Sydhalland och Halmstad kulturförvaltning, kunde vi erbjuda ett musikprogram under sommaren, speciellt framtaget för äldreomsorgen. Projektledare: Martin Odd.

Uppbrott
Utställningen UPPBROTT – halländsk migration då och nu vandrade vidare under året och visades på ett par platser av annorlunda karaktär, som Konsum i Knäred och Gekås i Ullared, vars kunder sällan eller aldrig möts av museiutställningar, vilket väckte berättigat uppseende. Under den månad utställningen visades på Gekås i Ullared nådde den 225 000 besökare! Projektledare: Gullvi Andreasson

Lathund för projekt/arrangemang
Med lärdomarna och erfarenheterna från Vågspel som grund har vi tagit fram en praktisk lathund som gör att den som går igång med ett större projekt eller arrangemang i Halland ska få det enklare. Gullan Danielsson skrev lathunden som blev klar våren 2008. Projektet finansieras av Region Halland.
Lathund

Vågspel
År 2007 fyllde Halmstad 700 år. Själva födelsedagsaktiviteterna bestod av ett fyra dagar långt firande som pågick 31/5-3/6. 700-årsfesten gavs namnet Vågspel. Vågspel var ett delprojekt i Halmstads 700-årsfirande och Hallands bildningsförbund fick uppdraget att "planera, genomföra och följa upp Vågspel".
Utvärdering Vågspel

Utveckling av eventkompetens i samband med Panta Rei, en del av projekt Vågspel
Region Halland bidrog ekonomiskt till oss för att vi skulle kunna göra Panta Rei till något alldeles särskilt.
Redovisning av projektet