Bästa samverkansplatsen

Sedan 2018 har Hallands bildningsförbund uppdraget att samordna arbetet med Bästa samverkansplatsen. Verksamheten går ut på att främja samverkan mellan offentlig och idéburen sektor och strategiskt arbeta för bättre relationer och villkor för idéburna organisationer.

halländska överenskommelsen

En Överenskommelse är en avsiktsförklaring från offentliga och idéburna aktörer att samverka mer. I Överenskommelsen definieras vilka principer som ska gälla när samverkan sker och pekar ut områden som kan förbättra förutsättningarna för mer samverkan.

Under 2018 arbetar Bästa samverkansplatsen för en Halländsk Överenskommelse. En slutversion av Överenskommelsen presenteras våren 2019.

Få nyhetsbrev