Bästa samverkansplatsen

Sedan 2018 har Hallands bildningsförbund uppdraget att samordna arbetet med Bästa samverkansplatsen. Verksamheten går ut på att främja samverkan mellan offentlig och idéburen sektor och strategiskt arbeta för bättre relationer och villkor för idéburna organisationer.

Den Halländska Överenskommelsen

Sedan 2019 har Bästa samverkansplatsen arbetat fram en Halländsk Överenskommelse. Arbetet har sker i samverkan med idéburna organisationer och Region Halland.

 

En Överenskommelse är ett strategidokument som  anger:

  1. Att den idéburna och offentliga sektorn vill och behöver samverka mer
  2. Vilka principer som ska gälla när vi samverkar

 

Den regionala Överenskommelsen i Halland syftar också till att främja goda relationer, öka kunskapen om varandra och att underlätta för fler samarbeten. Vill du ställa dig bakom den Halländska Överenskommelsen och vara med och jobba för bättre tillit och delaktighet för alla i Halland?

Kontakta Rebecca Nordström för mer information, eller besök Överenskommelsens hemsida www.okhalland.se

 

Den Halländska Överenskommelsen kan läsas i sin helhet här.

2022

Tema: Öppenhet och insyn
Fokusområde: Pandemins konsekvenser
Aktiviteter:

  • Avstämning HÖKs målbild 2024
  • Samverkanskonferens med tema öppenhet och insyn
  • Dialogmöte: ”HÖK efter 2024”
  • Framtagandet av modell kring psykisk hälsa
  • Utbildning IOP och upphandling för idéburna (rest från 2021)
  • Framtidsforum: Omstart för föreningslivet
  • Utbildning GDPR
  • Digitalisering – kommunikation

Organisationer som signerat den Halländska Överenskommelsen.

Vill du veta vad det innebär att signera?

Få nyhetsbrev