Här hittar ni ett axplock från vår verksamhet, för mer information, klicka på knappen nedan.

Så funkar hembygdsrörelsen i Halland!

I Halland är hembygdsrörelsen en del av Hallands bildningsförbund och är alltså inget eget förbund. Region Halland och Hallands bildningsförbund har tecknat ett utvecklingsavtal som även omfattar hembygdsrörelsen och som innebär att man ska utveckla, sprida och stärka kunskapen om de halländska kulturarven.

Halländska hembygdsrådet har till uppgift att vara samlande organ för hembygdsföreningarna i länet och främja samarbetet mellan halländska hembygdsrörelsen och andra folkbildningsorganisationer samt museer, bibliotek, arkiv och olika myndigheter samt att genom tidskriften I Halland och på annat sätt förmedla information till och om hembygdsrörelsen.
En hembygdskonsulent är anställd av Hallands bildningsförbund för att arbeta med kulturarvsfrågor och de 77 föreningar (ca 22 000 medlemmar) som är anslutna till halländska hembygdsrörelsen. Dessa 77 föreningar är medlemmar i sex hembygdskretsar (varje halländsk kommun).

Inom Hallands Bildningsförbund regleras hembygdsverksamheten genom riktlinjer som berättar om hur organisationen ser ut:

Från varje hembygdskrets styrelse väljs en ordinarie ledamot och en suppleant som ingår i ”Hembygdsrådet” – den styrelse som tillsammans med hembygdskonsulenten planerar och arbetar med hembygdsrörelsens verksamhet. Hembygdsrådet leds av en ordförande som från år 2017 väljs genom en valberedning med representanter från respektive hembygdskrets.

Vid behov sker val i samband med hembygdsrörelsens årliga höstmöte då alla föreningar är inbjudna och där man ges möjlighet att lyfta aktuella frågor för diskussion, inkomma med motioner och föreslå verksamhet på regional nivå.
Hembygdsrådet sammanträder minst tre gånger per år och deltar även med ombud vid Sveriges Hembygdsförbunds riksstämma. Hembygdskonsulenten är sekreterare inom Hembygdsrådet, samordnar möten och nätverksträffar samt administrerar, planerar och genomför verksamhet. Hembygdskonsulenten är även redaktör för hembygdsrörelsens tidskrift ”tidningen I Halland”.

Nätverksträffar och mötesplatser för kulturarvsintressen:

Hembygdsrörelsen skapar mötesplatser i hela Halland för människor med intresse för hembygdskultur, arkiv, byggnadsvård, lokalhistoria, kulturlandskapsfrågor med mera.

Genom Hembygdsrådet arrangeras nätverksträffar där kulturarvsföreträdare i Halland möts ex. representanter från länets museer, länsantikvarien, landsantikvarien och Region Halland – kultur samt företrädare från det civila samhällets föreningsliv.
Är du intresserad av att medverka vid en nätverksträff kontakta hembygdskonsulent Kerstin Hultin på tel. 035-17 77 74.