Hallands bildningsförbund är folkbildningens intresseorganisation i Hallands län. Dessutom är bildningsförbundet, genom Halländska hembygdsrådet, länsorganisation för hembygdsrörelsen och medlem i Sveriges Hembygdsförbund samt svarar som detta för service till länets hembygdsföreningar.

Verksamheten har till syfte att stärka folkbildningen och att synliggöra folkbildningens insatser och öka dess attraktionskraft. Medlemmarna i bildningsförbundet består av länets studieförbunds distriktsorganisationer (motsvarande), folkhögskolor, SISU Idrottsutbildarna, länsmuseiorganisation och regionens kulturförvaltning.

I en överenskommelse med Region Halland åtar sig Hallands bildningsförbund att verka som regional kulturinstitution.

Adress:
HALLANDS BILDNINGSFÖRBUND
KUNGSGATAN 1
302 45 HALMSTAD

Telefonnummer:
035-177770

Organisationsnummer:
849000-1891

Bankgironummer:
612-0869

Vår styrelse består av fem ledamöter som väljs på årsmötet. Dessutom är Region Halland och personalen representerade i styrelsen. Utöver dessa ledamöter så väljs ordförande och vice ordförande separat av årsmötet.

Ordförande:
Joachim Lindqvist
Vice ordförande:
Anna-Karin Sjöström
Ledamöter valda av årsmöte:
Peter Carlsson
Kristina Hallén Flaa
Bo Westman
Sandra Hidgård
Björn Johansson
Ledamot vald av Region Halland
Sven-Anders Svensson, ersättare Gustaf Kristensson
Personalrepresentant
Charlotta Magnusson

Revisorer

Jan Johansson, med Leif Gunnarsson som ersättare

Valberedning
Gunbritt Lindmark, sammankallande
Charlotte Olesen Rosén
Barbro Göteson

Styrelsens protokoll

2021-03-11

2021-06-02

2021-09-22

2021-11-30

Verksamhetsberättelser

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013

Vill du läsa äldre protokoll eller verksamhetsberättelser kan du kontakta Björn Lind. Vår utgångspunkt är att hantera dokumentation som om offentlighetsprincipen gällde även oss.