Ingen demokrati utan föreningsliv

 i Hallands bildningsförbund

I våra föreningar håller vi det demokratiska samtalet levande. Hos oss blir människor lyssnade på och ges möjligheter att som aktiva samhällsmedborgare delta i samhällslivet. På våra årsmöten, medlemsmöten och styrelsemöten tillämpar vi demokrati. Inte alltid perfekt men alltid med en strävan att följa demokratins bärande principer. Vi är stolta över vår roll att stärka människors demokratiska förhållningssätt. Det har hela samhället nytta av eftersom ett demokratiskt samhälle bygger på att dess människor omfattas av demokratiska idéer och förhållningssätt.

Våra föreningar har alla ett gott samarbete med de olika studieförbunden. De betyder mycket för vår föreningsutveckling, för vår studieverksamhet och för råd och stöd i vårt ideella arbete. Studieförbunden är befolkade med kunniga personer som vet hur ett lokalt föreningsliv fungerar. De ger oss den hjälp och inspiration vi behöver och som ingen annan kan ge.

I dagens samhälle pratas det mycket om förebyggande insatser. Skola, polis, socialtjänst säger alla med en röst: Hindra problemen innan de uppstår, det vinner alla på. Vi i föreningslivet instämmer. Vi finns nära medborgarna och vi vet att både vi och våra studieförbund betyder mycket för många enskilda individer. Det är dessutom bra även för alla andra när en människa får tillbaka lusten att leva och därmed återgår i arbete eller studier, eller hittar den känsla av sammanhang i gemenskap med andra som kan vända livet i en positiv riktning bort från destruktivt beteende.

Om studieförbundens stöd är viktigt för föreningslivet så är det ekonomiska stödet från kommunen eller regionen ofta avgörande för våra möjligheter att verka. Vi barn, barnbarn och barnbarnsbarn till de föreningskämpar som en gång skapade förutsättningar för den demokratiska utvecklingen i Sverige fortsätter idag fylla rollen som bärare och värnare av demokratin i dagens Sverige.

När nu statsmakten inför tydligare demokrativillkor för all bidragsgivning till föreningsliv och folkrörelser, det som ibland kallas civilsamhällets organisationer, så är det något som vi självklart bejakar. Samtidigt känner vi en oro för hur dessa villkor ska tillämpas. Om någon förening blir utan bidrag så är det en sak. Men om tillämpningen av villkoren bidrar till att de demokratiska samtalen tystnar, om vi föreningsledare inte längre kan prata öppet med människor som inte omfattas av demokratiska idéer och förhållningssätt – vem ska då göra det? Vem ska då bidra till den demokratiska fostran av de som bäst behöver den?

Linus Engdahl, BKF Falkenberg

Leif Eskelid, DHR

Susanne Jansson, Eldsberga gymnastikförening

Joachim Lindqvist, Hallands bildningsförbund

Ingvar Karlsson, Konstfrämjandeföreningen i Halland

Martin Wendelbo, Onsala Pirates basket

Susanne Erlandsson, RF-SISU Halland
Gay Ljungberg, Rädda Barnen distrikt Halland

Malin Björklund, Snöstorp Nyhem FF

Linné Torbjörnsson Ångestförbundet ÅSS.